311wan《街机三国》基本操作

2013-02-01 21:26
街机三国》游戏通过鼠标结合键盘进行操作

鼠标操作:
      1、鼠标左键点击,城镇场景内点击地面移动,点击界面按钮,副本内点击怪物自动战斗。
      2、鼠标左键长按,向指定方向自动移动。

键盘操作:
     1、移动:W上,S下,A左,D右
     2、跳跃:K
     3、普通攻击:J
     4、加速跑:A+A或者D+D
     5、必杀技:U,I,O,L
     6、超必杀技:H
     7、无双暴气:空格
     8、两段跳:K+K